Feldenkrais ONLINE čtvrtek 19:00

Jarní série 12 lekcí

4.dubna – 27.června (23.5. lekce nebude):  2160 Kč
Platba po 6 lekcích (4.4-9.5./16.5.-27.6.) 1140 Kč
Jednotlivá lekce: 200 Kč

Připojení k lekci přes Zoom.

 • Po každé lekci dostanete k dispozici její audionahrávku, takže se k ní budete moci kdykoli vrátit.

 • Pokud se vám nehodí čas lekcí, protože ve čtvrtek večer třeba chodíte tančit nebo na angličtinu, můžete si lekce také předplatit a cvičit pouze podle audionahrávek v dobu, která vám vyhovuje.

 • Pokud se chcete přidat jen občas, přihlaste se přes formulář pro jednotlivou lekci. Každý týden dostanete e-mail s informacemi k lekci a připojíte se jen, když se vám to bude hodit.

Feldenkrais v Praze středa 18:15 a 19:30

Ve studiu Malý kruh na Hradčanské.

Jarní série 10 lekcí

3.dubna – 19.června 2024

18:15 kapacita naplněna
19:30 kapacita naplněna

Feldenkraisova metoda online
Feldenkraisova metoda online
Feldenkrais Praha
© IFF Archive, R. Golden

O skupinových lekcích

Lekce Feldenkraisovy metody POHYBEM K SEBEUVĚDOMĚNÍ (z angl. Awareness Through Movement, ATM) probíhají většinou vleže na zádech, břiše nebo na boku, tempo je pomalejší. Skládají se z jednoduchých pohybů, které se různým způsobem zkoumají, rozvíjejí a kombinují. Lektorka nepředcvičuje, nýbrž vede lekci slovně. Důraz je kladen na vnímání pohybu, jeho kvalitu a příjemný prožitek, nikoli na výkon.

Lekce vedou k lepší koordinaci pohybů, rovnováze a flexibilitě. Dochází k uvolnění přebytečného napětí, zlepšení dýchání a pocitu lehkosti. Pohyb se stává snadnějším a příjemným. Pravidelné cvičení může vést k odstranění chronických bolestí a zlepšení nejen kvality pohybu, ale i celkové kvality života.

Na cvičení Feldenkraise je vhodný pohodlný oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi a podložka. Cvičí se bez obuvi. Pro některé lekce na boku je dobré mít něco na podložení hlavy (např. nařezanou karimatku, pevnější polštářek apod.).

Moshé o lekcích řekl:

„Mechanické opakování činnosti není cenným krokem v rozvoji a prozkoumávání obrazu sebe sama, je to pouze svalová práce.  Aby cvičení vedlo k rozvoji a ujasnění obrazu sebe sama, musí zahrnovat soustředění na 1) každou část vlastní činnosti, 2) co během činnosti pociťuji, 3) celkový tělesný obraz a účinek činnosti na tělesný obraz. Pouze za tohoto neustálého sledování a vyhodnocování je možné učinit pokrok a dosáhnout změny…
To vede k těmto výsledkům:

 • uvědomění si konfigurace a vzájemných vztahů kostry
 • snížení latentního napětí celé svalové struktury a jeho rovnoměrné rozdělení (eutonie)
 • snížení úsilí ve všech oblastech aktivity
 • zjednodušení pohybu a tím usnadnění veškeré činnosti
 • zlepšení schopnosti orientace
 • zmenšení únavy a díky tomu větší schopnost práce a výdrže
 • zlepšení držení těla a dýchání a díky tomu zlepšení celkového zdraví a vitality
 • zlepšení koordinace ve všech činnostech
 • stimulace (facilitace) učení ve všech oblastech (fyzických i duševních)
 • hlubší sebepoznání“

„Lekce jsou uspořádány tak, aby vedly ke zlepšení schopností, tj. k rozšíření hranic našich možností: učinit nemožné možným, obtížné snadným a snadné příjemným. Protože jen ty činnosti, které jsou pro nás snadné a příjemné, se stanou naším zvykem a budeme je běžně používat. Činnosti, které se nám provádějí těžko, při kterých musíme vůlí překonávat vnitřní odpor, se nikdy nestanou součástí našeho běžného života a až zestárneme, ztratíme schopnost je provádět úplně.“

„Učební metody, které se dnes běžně používají, kladou důraz na dosažení určitého cíle za každou cenu, bez ohledu na množství zbytečně vyplýtvané energie… Tento způsob bohužel vede k tomu, že síla vůle může zakrýt neschopnost provádět činnost správně. Správný způsob je naučit se eliminovat veškeré úsilí, které je v rozporu s naším cílem a sílu vůle používat pouze v případě, kdy je zapotřebí nadlidského úsilí.“

„Cokoli děláme dobře, nám nepřipadá obtížné. Dokonce si můžeme troufnout říci, že pohyby, které se nám zdají obtížné, neprovádíme správně.“

„K učení potřebujeme čas, pozornost a schopnost rozlišovat. Rozlišování je podmíněno smyslovým vnímáním. To znamená, že abychom byli s to se učit, musíme zostřit naše smyslové vnímání. Pokud se snažíme dosáhnout většiny věcí pouhou silou, dosáhneme přesně opačného výsledku.“

 „Účelně pracující stroj má všechny části přesně seřízené, je dobře namazaný a na styčných plochách nemá žádné usazeniny či nečistoty, všechno použité palivo se přemění na kinetickou energii až po termodynamickou hranici a při jeho provozu nedochází ke hluku a vibracím – zkrátka žádná energie se nevyplýtvá na jakýkoli zbytečný pohyb, který by snížil výkon stroje.
Toho samého chceme dosáhnout při tomto cvičení – postupně ze způsobu jeho provádění odstranit veškeré zbytečné pohyby, vše, co pohybu brání, co jej ruší nebo činí obtížným.“

 „Na konci lekce, která byla prováděna správně, byste se měli cítit osvěžení a uvolnění jako po dobrém spánku nebo dovolené. Pokud tomu tak není, pravděpodobně jste pohyby prováděli příliš rychle, s nadměrným úsilím a bez pozornosti k dechu.“

© IFF Archive, R. Golden
© IFF Archive, R. Golden
Moshe Feldenkrais
Moshé Feldenkrais, © IFF Archive
Feldenkrais cvičení
Moshé vede skupinovou lekci, © IFF Archive
Feldenkrais cvičení
© IFF Archive, R. Golden